Rouveen Gewoon Duurzaam

Rouveen Kaasspecialiteiten zet zich in voor een energieneutrale zuivelketen. Dat betekent dat de productie van zuivel (melk en kaas) op den duur evenveel energie oplevert als het kost. Hiervoor heeft Rouveen Kaasspecialiteiten zich aangesloten bij de Duurzame Zuivelketen, een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland. Voor een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector heeft de Duurzame Zuivelketen de volgende doelen voor 2020 geformuleerd:

- klimaatneutrale ontwikkeling;
- weidegang;
- diergezondheid en dierenwelzijn;
- biodiversiteit en milieu.

Rouveen Kaasspecialiteiten heeft een eigen duurzaamheidprogramma om bovenstaande doelen te realiseren: Rouveen Gewoon Duurzaam (RGD). In dit duurzaamheidprogramma wordt onder andere nieuwe kennis beschikbaar gesteld, kunnen duurzaamheidprestaties van melkveehouders onderling worden vergeleken, krijgen melkveehouders een financiële stimulans bij het realiseren van bepaalde prestaties en worden – indien nodig – niet-vrijblijvende maatregelen getroffen.

Melkveehouders kunnen kiezen uit drie mogelijkheden om aan de voorwaarden voor de financiële stimulans te voldoen:

- RGD-puntensysteem: de melkveehouder kiest onderwerpen die hem interesseren, waarin hij zich verder verdiept;
- RGD-workshops: de melkveehouder volgt een aantal thema-workshops met daaraan gekoppeld doelstellingen;
- RGD-focusgroepen: de melkveehouder gaat een heel seizoen in groepsverband met een specifiek onderwerp aan de slag.

Ook de productielocaties (Rouveen en Molenschot) worden steeds verder ontwikkeld op het gebied van duurzaamheid. Nieuwe investeringen voldoen ten allen tijde aan een van eerdergenoemde doelstellingen. Er zijn in de afgelopen jaren inmiddels flinke stappen gemaakt. Zo is het huidige warmte-energieniveau op hetzelfde niveau als in 1966. Er wordt gebruik gemaakt van energiezuinige verlichting met bewegingsmelders om onnodig energieverbruik te minimaliseren. De airconditioning van de rijpingsruimtes is voorzien van een warmte-terugwin-station. Water wordt meerdere malen hergebruikt en ook restwarmte wordt opnieuw gebruikt. Voor de klimaatregeling in de productieruimtes en voor productieprocessen wordt gebruik gemaakt van aardwarmte. Wei, een bijproduct van de kaasproductie, wordt tot waarde gebracht voor andere toepassingen en het water uit de wei wordt hergebruikt. Een geurwasser voor de kruidenwei zorgt voor een maximale verwaarding van de wei. Er vindt op eigen terrein een voorzuivering van het afvalwater plaats.

Er is al veel bereikt. Toch zijn er ideeën te over om nog meer energie te besparen. Zo laten we momenteel een onderzoek uitvoeren op het gebied van biovergisting aangaande de haalbaarheid van het opwekken van biogas en willen we door middel van zonnepanelen in staat zijn onze eigen energie op te wekken.

Daarnaast stimuleert Rouveen Kaasspecialiteiten ook haar medewerkers een gezonde levensstijl aan te nemen, dé basis om fluitend naar het werk te kunnen. Onder de noemers Samen Sociaal, Samen Werken en Samen Gezond komen thema’s als duurzame inzetbaarheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid, gezondheidsbevordering en bewuster leven aan de orde. Continu wordt er ingespeeld op actuele onderwerpen, al dan niet aangedragen vanuit de organisatie. Met deze proactieve benadering is Rouveen Kaasspecialiteiten onderdeel geworden van een pilot van het ministerie van Sociale Zaken waarin wordt onderzocht hoe werknemers middels duurzame inzetbaarheid goed, gezond en gemotiveerd aan het arbeidsproces kunnen blijven deelnemen tot aan hun pensioen.