Recordaantal boeren laten de koe buiten lopen
19-dec-2019

PERSBERICHT

18 december 2019, Duurzame Zuivelketen

 

Recordaantal boeren laat de koe buiten lopen

Steeds meer boeren laten hun koeien buiten lopen. Tijdens het afgelopen weideseizoen steeg het percentage melkveebedrijven waar de koeien buiten komen, naar recordhoogte. 83,0 procent van de melkveehouders liet de koeien grazen. Sinds de zuivelsector in 2012 de weidegang van koeien ging stimuleren, was het percentage niet zo hoog.

Destijds zetten tientallen partijen uit de zuivelketen hun handtekening onder het Convenant Weidegang om de koe in de wei te houden. De doelstelling om weidegang minimaal te behouden op het niveau van 2012 werd vorig jaar gerealiseerd. Toen paste 82 procent van de melkveebedrijven een vorm van weidegang toe.

Partijen in de zuivelketen hebben de afgelopen jaren diverse acties ondernomen om weidegang te stimuleren. Zo keren zuivelondernemingen een premie uit aan veehouders die hun koeien buiten laten lopen. Ook hebben zij met succes producten van weidemelk op de markt gebracht.

Veehouders kunnen twee vormen van weidegang op hun bedrijf toepassen: volledige weidegang waarbij de koeien ten minste 120 dagen zes uur lang per dag buiten lopen of deelweidegang, waarbij minimaal een kwart van de veestapel buiten komt. Dit jaar is vooral het aandeel bedrijven dat alle koeien buiten laat lopen, sterk toegenomen.

Het Convenant Weidegang is een initiatief van de Duurzame Zuivelketen, het samenwerkingsverband van tussen melkveehouders en zuivelondernemingen om de zuivelketen verder te verduurzamen. Meer dan tachtig partijen hebben het convenant ondertekend, waaronder overheden, supermarktketens, banken, veevoerleveranciers en diverse maatschappelijke organisaties. Het nieuwe weidegangcijfer is vandaag bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst met de convenantpartners.

Verantwoording

De Duurzame Zuivelketen drukt het niveau van weidegang uit in het percentage melkveebedrijven dat een vorm van weidegang toepast (volledige weidegang of deelweidegang). Dat percentage wordt vastgesteld door ZuivelNL, de ketenorganisatie in de zuivelsector, aan de hand van geborgde gegevens van veertien individuele zuivelondernemingen, die de melk verwerken van de melkveebedrijven in Nederland. Deze zuivelondernemingen hebben zich verbonden aan het Convenant Weidegang; zij verwerken ruim 98 procent van alle melk in Nederland. De Duurzame Zuivelketen publiceert het weidegangcijfer jaarlijks in december over het afgelopen weideseizoen.

CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telt het niveau van weidegang vast op basis van de Landbouwtelling, een enquête die het CBS in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland jaarlijks uitvoert onder alle agrarische ondernemers in Nederland. Alle agrarische ondernemers in Nederland zijn verplicht om deze in te vullen. Op basis van de door veehouders verstrekte gegevens over het voorafgaande kalenderjaar berekent het CBS het percentage melkgevende koeien van de totale melkveestapel dat gedurende het weideseizoen van dat jaar één of meerdere dagen buiten heeft gelopen. Het CBS publiceert dit percentage doorgaans enkele maanden na uitvoering van de enquête.

Percentage melkveebedrijven met weidegang

Totaal Volledige weidegang Deelweidegang
2019 83,0 76,7 6,3
2018 82,0 74,8 7,3
2017 80,4 73,2 7,3
2016 78,9 70,5 8,4
2015 78,3 69,8 8,4
2014 77,8 70,1 7,7
2013 80,0 72,2 7,8
2012 81,2