1

Afrastering plaatsen langs oevers

Bij lage oevers grazen koeien de oeverbegroeiing af. In de oever staan veel bloeiende planten die voor nectar zorgen. Met een afrastering zorgt u ervoor dat de koeien de oevers met rust laten.

Kosten aanleg: 4-5 euro per strekkende 10 meter, voor draad en palen.

Onderhoud: niet nodig.

2

‘s Winters de begroeiing op één oever van niet schouwplichtige sloten laten staan

Vooral in de winter komt de waterspitsmuis moeilijk aan dekking en voedsel. Als u de sloten opschoont, kunt u ervoor kiezen om de slootkant aan de ene zijde op te schonen en aan de andere zijde te laten zoals het is. Of u kiest ervoor om hier en daar 50 tot 250 meter begroeiing te laten staan, bijvoorbeeld bij doodlopende uiteinden van sloten.

Kosten: gering

Onderhoud: jaarlijks afwisselend bepaalde gedeelten wel en niet opschonen.

Goed voor:

Waterspitsmuis
3

Dotterbloem sparen bij schonen van de sloot

Schoon uw sloten buiten de tijd dat de dotterbloem bloeien en zaad zetten, dus in oktober-november. Zo overleven ze op de plek waar ze al staan. Zorg dat de maaikorf niet door de grond gaat; dat voorkomt beschadiging van de wortels. Schonen zorgt ook voor nieuwe kiemplaatsen.

Markeer in het vroege voorjaar de groeiplaatsen van dotterbloemen langs sloten met een (bamboe)stok. Zo weet u in het najaar welke plekken u moet sparen bij het schonen van de sloot.

Kosten: gering

Goed voor:

Gewone dotterbloem
4

Vermeerder dotterbloemen: zaai ze uit of verplaats ze

  • Steek enkele planten (ruim!) uit de grond. Doe dit buiten de bloeiperiode, dus tussen november en maart. Plant ze op een andere geschikte plek. Vooral geschikt is de waterlijn van sloten die roestbruin gekleurd zijn door opkomend grondwater.
  • Verzamel zaad (de zaaddoosjes) van de dotterbloem direct na de bloeiperiode. Verspreid ze door ze bijvoorbeeld op kalere plekken van een andere sloot in de grond te drukken. Of gooi ze gewoon op het water, ze vinden dan zelf hun weg.

Kosten: gering

Goed voor:

Gewone dotterbloem
5

Een sloot pas schonen in oktober of november

Schoon uw sloten pas in oktober of november. U helpt er meerdere soorten mee! Zoals de gewone dotterbloem: die kan dan nog bloeien en zaad zetten. Zo overleven ze op de plek waar ze al staan. Zorg dat de maaikorf niet door de grond gaat; dat voorkomt beschadiging van de wortels. Schonen zorgt ook voor nieuwe kiemplaatsen.
U helpt met deze maatregel ook de grote modderkruiper. Bij het schonen van sloten belandt soms meer dan de helft van del grote modderkruipers op de kant. Als u pas in het najaar waterdragende sloten schoont, voorkomt u dat eitjes en (jonge) vissen verloren gaan. Laat daarvoor de sliblaag zoveel mogelijk met rust.

Kosten: gering

6

Grote modderkruipers terugzetten in de sloot

Kijk na het opschonen of er vissen in de uitgehaalde bagger zitten en zet die weer terug in het water. Dit kunt u ook doen als u er één in de maaikorf ziet kronkelen.

Kosten: gering

Goed voor:

Grote modderkruiper
7

Krabbenscheerplanten sparen bij het opschonen van sloten

Spaar bij het schonen van de sloot de helft van de aanwezige krabbenscheerplanten; deze plant is van groot belang voor de libellensoort ‘de groene glazenmaker’, want die zet er eitjes op af. Zorg dat u bij het sloot schonen de waterbodem zoveel mogelijk ongemoeid laat. Voor de krabbenscheer is het namelijk essentieel dat er een sliblaag is, zodat de plant zonder vorstschade de winter doorkomt (slib isoleert).

Kosten: gering

Onderhoud: jaarlijks herhalen

Goed voor:

Groene glazenmaker
8

Krabbenscheerplanten na het opschonen terugzetten in de sloot

De larven van de libellensoort ‘groene glazenmaker’ leven tussen de krabbenscheerplanten. Gooi daarom krabbenscheerplanten die bij het opschonen op de kant terechtkwamen, zo snel mogelijk terug. De larven kunnen nog overleven als ze snel worden teruggezet.

Kosten: gering

Goed voor:

Groene glazenmaker
9

Krabbenscheerplanten verplaatsen naar een andere sloot

Krabbenscheerplanten zijn van groot belang voor de libellensoort ‘groene glazenmaker: die gebruikt de plant om eitjes af te zetten. Verplaats enkele krabbenscheerplanten naar sloten in de buurt die ook geschikt zijn, zodat de plant zich kan vermeerderen. Zet ze in sloten met helder water die voldoende diep (minimaal 50 centimeter) en breed (minimaal 3 meter) zijn. Gooi de krabbenscheerplanten in een kruiwagen en rijd de planten naar de andere sloot.

Kosten: gering

Goed voor:

Groene glazenmaker
10

Blad weghalen uit de sloot bij het erf

De kleine watersalamander zet zijn eitjes af op waterplanten. Die planten doen het slecht in water met veel boomblad. Haal daarom in september – oktober het boomblad uit een stuk sloot dichtbij het erf (10 meter is al voldoende). Vermijd delen van de sloot naast de mestplaat of kuilvoeropslag. Leg het opgeviste blad niet op het talud zodat het niet weer in de sloot komt.

Onderhoud: 1 x per 3 tot 5 jaar de sloot vrij maken van blad.

11

Een greppel met rust laten

Laat een greppel die geen water (meer) afvoert, verruigen. Het is dan een ideale schuilplek voor de hermelijn.

Kosten: gering

Onderhoud: eens per vijf jaar ‘s winters weghalen van de bosopslag.

Meer informatie en hulp

Voor grotere maatregelen is regelmatig subsidie beschikbaar. Informeer daarnaar bij het agrarisch collectief in uw regio. Heeft u vragen over soorten en maatregelen? Een lokale natuur- of landschapsvereniging helpt u vaak graag verder.